Σχέδιο Δράσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου – Δήμος Παλαιού Φαλήρου


Με στόχο, τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού στους χώρους λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών και των Δημοτικών Υποδομών, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, έθεσε σε λειτουργία έκτακτο Σχέδιο Δράσης προκειμένου να προφυλαχθούν οι εργαζόμενοι, οι δημότες και οι επισκέπτες των συγκεκριμένων χώρων.

Αναλυτικά το Σχέδιο Δράσης :

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ:

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128 /17765 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π) κάθε δημόσια υπηρεσία οφείλει να καταρτίσει Σχέδιο Δράσης με βάση το από 1-10-2020 Πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος COVID-19 για τους χώρους εργασίας του Δημόσιου τομέα (εξαιρουμένων των Υπηρεσιών Υγείας και των Σχολείων) του ΕΟΔΥ.
 2. Τις οδηγίες του Ιατρού Εργασίας του φορέα μας, κου Κωνσταντίνου Ιωαννίδη, σχετικά με τη διαχείριση ενδεχόμενου, πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος covid-19.
 3. Τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων του Δήμου μας, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ’αρίθ.237/15.3.2020 Απόφασή μας (ΑΔΑ 6Ψ7ΩΞΕ-ΦΣΙ).
 4. Tην με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ

συντάσσει το παρόν σχέδιο για το οποίο  αφενός απαιτείται:

 • να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι του φορέα μας, ανεξαρτήτως της θέσης  παροχής υπηρεσίας.
 • επιπλέον να ορισθούν τα σημεία ή θέσεις εργασίας σε συσχετισμό με το είδος εργασίας με υψηλό κίνδυνο έκθεσης στον ιό.
 • να καθοριστούν τα ανάλογα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται για την εξάλειψη ή τη μείωση της πιθανότητας μόλυνσης των εργαζομένων και του κοινού.

και αφετέρου στοχεύει:

 • στην ελαχιστοποίηση της μετάδοσης σε εργαζόμενους.
 • την αντιμετώπιση των ύποπτων ή και επιβεβαιωμένων περιστατικών covid-19 που δεν χρήζουν περαιτέρω νοσηλείας.
 • τον περιορισμό της διασποράς της νόσου στις υπηρεσίες μας.

 

Κεφάλαιο 1 : ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Α.  ΣΗΜΕΙΑ – ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΟ

Ως σημεία –θέσεις εργασίας σε συνάρτηση με το είδος εργασίας, με υψηλό κίνδυνο έκθεσης στον COVID-19 εντοπίζονται τα παρακάτω (η σειρά αναφοράς δεν σχετίζεται με το βαθμό επικινδυνότητας) :

Α.1    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για τις υπηρεσίες που δέχονται κοινό και τις λοιπές διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου εφαρμόζονται οι ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765 (ΑΔΑ: 9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16136/20-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 127/17682/22-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΧ6Θ46ΜΤΛ6-8Ε0) εγκύκλιοι του Υπ. Εσωτερικών και οι προηγούμενες σχετικές.

 • Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για εργαζόμενους και κοινό.
 • Η είσοδος του κοινού, όσο ισχύουν αυξημένα μέτρα και σύμφωνα με τις διατάξεις, θα γίνεται αποκλειστικά με ραντεβού.
 • Οι υπάλληλοι οφείλουν να απολυμαίνουν συχνά τα αντικείμενα του χώρου τους (πληκτρολόγια Η/Υ, τηλεφωνικές συσκευές, κ.α.).
 • Με ευθύνη των Προϊσταμένων να υπάρχει σε όλα τα ορατά εξωτερικά σημεία, συσκευασίες αντισηπτικών υγρών προς χρήση, αλλά και στους εσωτερικούς χώρους ( γραφείων και των κοινοχρήστων ).
 • Με ευθύνη των Προϊσταμένων Τμημάτων ενημερώνονται οι συντονιστές* διαχείρισης για κάθε ύποπτο ,πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα**.
 • Το προσωπικό καθαριότητας όλων των εσωτερικών χώρων, γραφείων και κοινοχρήστων, οφείλει να απολυμαίνει όλες  τις επιφάνειες συχνής χρήσης (πόμολα, κουπαστές κλίμακας, είδη υγιεινής, ασανσέρ,  και ότι άλλο απαιτείται.

Α.2  ΚΕΠ

 • Πέραν της αποκλειστικής εξυπηρέτησης με ραντεβού και της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας για προσωπικό και δημότες, στο χώρο δεν μπορούν να εισέρχονται πλέον των δύο ατόμων.
 • Τήρηση του υποχρεωτικού προληπτικού μέτρου της θερμομέτρησης για όλους τους εισερχόμενους στο χώρο (εργαζομένους και πολίτες).
 • Απομακρύνεται οποιοσδήποτε και για αντικειμενικούς λόγους , θεωρηθεί ύποπτο, πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα*.

* βλ. κεφ.3<< ορισμός συντονιστών>>

**Βλ. κεφ. 2 <<Ορισμοί>>

Α.3  ΚΑΠΗ

Βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας με βάση την Δ.1.α/ΓΠοικ.60553/30.09- 2020 ΚΥΑ (4217 Β΄) των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών, μέχρι 31-10-2020. Οι εισερχόμενοι υπάλληλοι  υποχρεούνται στη χρήση μάσκας. Οι  συνταγογραφήσεις θα συνεχίζονται, αλλά τα μέλη των ΚΑΠΗ θα αναμένουν για την εξυπηρέτησή τους, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού,  στον εξωτερικό χώρο, με στόχο πρωτίστως την προστασία τους λόγω της αυτοδίκαιης ένταξής τους σε ευπαθή ομάδα.

Α.4  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ  ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΩΡΟΙ

Ο Δήμος, κατ’ εφαρμογή των σχετικών οδηγιών και τηρώντας το νέο πλαίσιο κανονισμού του ΕΟΔΥ, αναστέλλει τόσο τις εκδηλώσεις που είχε προγραμματίσει, όσο και τη διάθεση των δημοτικών πολιτιστικών κέντρων και πολυχώρων για τις πάσης φύσης, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκθέσεις κα.

Α.5  ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επισημαίνουμε ότι η τυχόν αναστολή λειτουργίας των σχολείων της πόλης μας  είναι αποκλειστικής  αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, αφού ενσωματώνεται στο κεντρικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, συνεπώς , κανένας δήμος, δεν αποφασίζει εάν και ποια σχολεία θα λειτουργήσουν για λόγους που έχουν να κάνουν με την καταπολέμηση της υγειονομικής αυτής κρίσης.

Α.6.  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

Πέραν της αποκλειστικής εξυπηρέτησης με ραντεβού και της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας για προσωπικό και δημότες, στα γραφεία εισέρχονται δημότες  ένας κάθε φορά .

Οι υπάλληλοι που θα παρέχουν τις εργασίες τους στους συγκεκριμένους χώρους, οφείλουν  να λαμβάνουν τα γενικά μέτρα προστασίας και ατομικής υγιεινής (βλ. εδάφιο Α Διοικητικές υπηρεσίες).

Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στα Κέντρα Κοινότητας θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους μόνο κατόπιν ραντεβού, και στον εξωτερικό χώρο, τηρώντας τους γενικούς κανόνες προστασίας όπως αυτοί ισχύουν.

Α.7  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Οι χώροι των Δημοτικών Βιβλιοθηκών, θα παραμείνουν κλειστοί για την εξυπηρέτηση του κοινού, ενώ θα τεθεί σε εφαρμογή και πάλι το πρόγραμμα <<τα βιβλία έρχονται σπίτι σας>>

Οι υπάλληλοι που θα παρέχουν τις εργασίες τους στους συγκεκριμένους χώρους, οφείλουν  να λαμβάνουν τα γενικά μέτρα προστασίας και ατομικής υγιεινής (βλ. εδάφιο Α Διοικητικές υπηρεσίες).

Α.8  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΣΥΣΣΥΤΙΟ

Πέραν της αποκλειστικής εξυπηρέτησης με ραντεβού και της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας για προσωπικό και δημότες, στο χώρο του κοινωνικού παντοπωλείου, δεν μπορούν να εισέρχονται πλέον των δύο ατόμων, ενώ το φαγητό θα μοιράζεται αποκλειστικά έξω από το χώρο. Επιπλέον οι χώροι θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται με αποκλειστική ευθύνη των υπαλλήλων.

Α.9  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ- ΑΠΟΘΗΚΕΣ

 • Στους εσωτερικούς χώρους θα εισέρχονται μόνο οι υπάλληλοι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους εντός αυτών (Προϊστάμενοι , υπάλληλοι γραμματειακής και τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της υπηρεσίας , Αντιδήμαρχος ), αποκλειστικά με χρήση μάσκας καθώς και χρήση αντισηπτικού πριν την είσοδο σε κάθε κλειστό χώρο.
 • Με ευθύνη των Προϊσταμένων να ορισθεί προσωπικό συχνού καθαρισμού και απολύμανσης όλων των χώρων των γραφείων καθώς και των κοινοχρήστων. Οι υπάλληλοι οφείλουν να απολυμαίνουν συχνά τα αντικείμενα του χώρου τους (πληκτρολόγια Η/Υ, τηλεφωνικές συσκευές, κ.α.)
 • Με ευθύνη των Προϊσταμένων απολύμανση των οχημάτων ή των χώρων κατόπιν αναγνώρισης ύποπτου, πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος και πάντως πριν τη χρήση από επόμενους στη βάρδια υπαλλήλους.
 • Με ευθύνη των Προϊσταμένων να υπάρχει σε όλα τα ορατά εξωτερικά σημεία, συσκευασίες αντισηπτικών υγρών προς χρήση, αλλά και στους εσωτερικούς χώρους ( γραφείων και των κοινοχρήστων ).
 • Με ευθύνη των Προϊσταμένων να ορισθούν υπάλληλοι ,σε όλες τις βάρδιες λειτουργίας της υπηρεσίας, που θα εφαρμόζουν τη θερμομέτρηση σε κάθε εισερχόμενο υπάλληλο στο χώρο του αμαξοστασίου, προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα.
 • Με ευθύνη των Προϊσταμένων ενημερώνονται οι συντονιστές διαχείρισης για κάθε ύποπτο ,πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα.
 • Με ευθύνη τόσο των Προϊσταμένων αλλά και των υπαλλήλων η γενικευμένη χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους. Η αδικαιολόγητη άρνηση, θα έχει ως αποτέλεσμα την πειθαρχική δίωξη. Η ατομική υγιεινή είναι ευθύνη όλων.
 • Με ευθύνη των Προϊσταμένων, οι εργαζόμενοι σε αυτήν την υπηρεσία που είναι υποχρεωτικό να απασχολούνται σε ομάδες, όπως π.χ. στην αποκομιδή απορριμμάτων, θα συνεργάζονται πάντα εντός της ίδιας ομάδας, προκειμένου, εάν παρουσιασθεί ένα κρούσμα, να γνωρίζουμε τις εργασιακές του επαφές , αν φορούσε μάσκα, καθώς και το χώρο και χρόνο που έλαβε χώρα η επαφή (εντός καμπίνας οχήματος ή σε ανοικτό χώρο). Τα ως άνω στοιχεία είναι απαραίτητη πληροφόρηση που πρέπει να μεταφερθεί στον ΕΟΔΥ και στον ιατρό εργασίας, σε περίπτωση κρούσματος.
 • Με ευθύνη των Προϊσταμένων, ορίζεται εντεταλμένος υπάλληλος ο οποίος θα τηρεί σχολαστικά τα μέτρα υγιεινής ( μάσκα, αντισηψία ή απολύμανση χεριών κλπ) και θα μοιράζει τα γάλατα στους υπαλλήλους , χωρίς να επιτρέπεται σε οιονδήποτε άλλον να προσεγγίσει το ψυγείο ή τον υπόλοιπο χώρο. Οι δικαιούχοι θα αναμένουν έξω από το χώρο να τους δοθεί το γάλα.
 • Με κοινή ευθύνη όλων των Προϊσταμένων της υπηρεσίας καθαριότητας, το κυλικείο θα παραμείνει κλειστό καθ’ όλη τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων.
 • Οι επόπτες και οι επιστάτες θα επιβεβαιώνουν τις παρουσίες των υπαλλήλων που ελέγχουν και θα υπογράφουν τα σχετικά παρουσιολόγια οι ίδιοι και όχι οι υπάλληλοι. Το μέτρο αυτό λαμβάνεται προς αποφυγή χρήσης κοινών αντικειμένων.
 • Στο πλαίσιο της πρόληψης αλλά και της ατομικής ευθύνης και προστασίας,όσοι χρησιμοποιούν τα οχήματα (στην έναρξη και τη λήξη κάθε βάρδιας ), θα απολυμαίνουν το χώρο με αντισηπτικά ή ειδικά σπρέυ. πέντε λεπτά πριν εισέλθουν σε αυτά και προτού αποχωρήσουν από αυτά.
 • Η μη χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου, απαγορεύεται και ταυτόχρονα συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Επιτρέπεται η μη χρήση, μόνο στις περιπτώσεις όπου υπάρχει αντικειμενική αδυναμία, λόγω πάθησης. Σε αυτήν την περίπτωση ο υπάλληλος υποχρεούται να προσκομίσει διάγνωση από γιατρό Δημόσιου Νοσηλευτικού Ιδρύματος.

Α.10  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Δημοτική Συγκοινωνία, λειτουργεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ασφαλή λειτουργία της με την τοποθέτηση διαχωριστικών πλαισίων στην θέση του οδηγού και με την καθημερινή καθαριότητα-απολύμανση των οχημάτων. Ο μέγιστος αριθμός μεταφερόμενων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 16 άτομα, συνολικά. Οι επιβάτες οφείλουν να τηρούν υποχρεωτικά τα μέτρα ατομικής προστασίας του ΕΟΔΥ που ισχύουν για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Συγκεκριμένα:

 • Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική
 • Η επιβίβαση θα γίνεται μόνο από την πίσω πόρτα.
 • Κατά την παραμονή στη στάση και κατά την είσοδο στα λεωφορεία, πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας

 Α.11 ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού  και σύμφωνα με την υπ΄αρ.Δ1Α/Γ.Π. οικ.69863/ΦΕΚ 4829/2-11-2020, αναστέλλουν την λειτουργία όλων των αθλητικών υποδομών, γυμναστηρίων και κολυμβητηρίου του Δήμου για όλα τα αθλήματα και για όλες τις δραστηριότητες, εκδηλώσεις, αγώνες και προπονήσεις.  

Ειδικότερα, το μέτρο της αναστολής αφορά τα αθλήματα: ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ , κολύμβηση, υδατοσφαίριση και στίβο ενώ επιτρέπεται μόνο η ατομική άθληση στο τένις και φυσικά με την τήρηση των μέτρων και των οδηγιών που προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τις σχετικές οδηγίες της οικείας Ομοσπονδίας και το προαναφερθέν σχετικό ΦΕΚ.

Σε κάθε περίπτωση προβλέπονται :

 • H είσοδος στο συγκρότημα του Δ.Α.Κ. θα επιτρέπεται μόνο από την κεντρική πύλη
 • Τα αποδυτήρια θα παραμένουν κλειστά
 • Υποχρεωτική τήρηση των προβλεπόμενων ατομικών μέτρων υγιεινής και προστασίας
 • Υποχρεωτική καταγραφή όλων όσων εισέρχονται, της ώρας εισόδου και εξόδου

Τα παραπάνω μέτρα ισχύουν έως 30/11/2020, ενώ θα παραταθούν εφόσον με νέα σχετική νομοθετική διάταξη, συνεχισθούν οι περιορισμοί.

Oι υπάλληλοι που υπηρετούν στους χώρους, θα ακολουθούν τις γενικές οδηγίες που ισχύουν για την ατομική τους προστασία και θα επικοινωνούν με τους Προϊσταμένους τους προκειμένου να πάρουν κατευθύνσεις για τυχόν αντιμετώπιση κρούσματος όπως αυτό περιγράφεται στο κεφάλαιο 2 του παρόντος.

Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

                                                        Β.1. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

 • Με ευθύνη του Προέδρου να συνταχθεί Σχέδιο Δράσης  και αντιμετώπισης της παρούσας υγειονομικής κρίσης, ανάλογο με τις διατάξεις του ΕΟΔΥ σχετικές με παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.  Επίσης να ορισθεί συντονιστής διαχείρισης.

Β.2  ΠΟΑΚΕ

 • Με ευθύνη του Προέδρου να συνταχθεί Σχέδιο Δράσης  και αντιμετώπισης της παρούσας υγειονομικής κρίσης, ανάλογο με τις διατάξεις του ΕΟΔΥ σχετικές με κολυμβητήρια και χώρους άθλησης. Επίσης να ορισθεί συντονιστής διαχείρισης. Ως γενικά μέτρα ισχύουν τα μέτρα των χώρων άθλησης (βλ.σχετ.Α.11)

Κεφάλαιο 2 : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19( τα στοιχεία του παρόντος κεφαλαίου αντλήθηκαν από το 1/10/2020 πρωτόκολλο διαχείρισης του ΕΟΔΥ)

2.1. ΟΡΙΣΜΟΙ <<ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19 >> ΚΑΙ ΕΠΑΦΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19

Κλινικά κριτήρια

Ασθενής με ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω συμπτώματα

 • βήχας
 • πυρετός
 • δύσπνοια
 • αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας
 • επιπρόσθετα λιγότερο ειδικά συμπτώματα περιλαμβάνουν: κεφαλαλγία, ρίγος, μυαλγίες, καταβολή, έμετο και διάρροια

Επιδημιολογικά κριτήρια

 • στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εντός 14 ημερών πριν την έναρξη συμπτωμάτων

2.2.ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ

Ύποπτο κρούσμα: Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια

Πιθανό κρούσμα: Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια και ένα επιδημιολογικό κριτήριο

 Επιβεβαιωμένο κρούσμα: Άτομο που πληροί τα εργαστηριακά κριτήρια

2.3 ΕΠΑΦΕΣ

Ως «επαφή» κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται άτομο που είχε ιστορικό επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εντός χρονικού διαστήματος που κυμαίνεται από 48 ώρες πριν την έναρξη συμπτωμάτων του κρούσματος έως και 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων του κρούσματος. Ανάλογα με το επίπεδο της έκθεσης, οι επαφές του κρούσματος κατηγοριοποιούνται σε:

 • Στενές επαφές (έκθεση υψηλού κινδύνου) Ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται:
 • άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 σε απόσταση < 1,5 μέτρου και για ≥ 15 λεπτά και χωρίς χρήση μάσκας και από τους δύο.
 • άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με ασθενή με COVID-19 χωρίς εφαρμογή μέτρων προφύλαξης.
 • άτομο με επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID-19 χωρίς εφαρμογή μέτρων προφύλαξης.
 • άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο (π.χ. αίθουσα συσκέψεων, χώρο αναμονής κλπ.) με ασθενή με COVID-19 για περισσότερο από 15 λεπτά και χωρίς χρήση μάσκας και από τους δύο.
 • άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 χωρίς λήψη ή επί αστοχίας των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας.
 • Επαφές (έκθεση χαμηλού κινδύνου)

Ως επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος χαμηλού κινδύνου COVID-19 ορίζεται:

 • άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 εντός 1,5 μέτρου και για < 15 λεπτά.
 • άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο με ασθενή με COVID-19 για < 15 λεπτά.
 • άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 με λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας.

Μεγαλύτερη διάρκεια επαφής συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης. Σε κάθε περίπτωση, οι αρχές δημόσιας υγείας μπορούν με βάση την εκτίμηση κινδύνου, να εξετάσουν το ενδεχόμενο διεύρυνσης και παρακολούθησης των επαφών, έτσι ώστε αυτή να περιλάβει και άτομα που είχαν μικρότερη διάρκεια επαφής με τον ασθενή με COVID-19.

2.4.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ

 • Εάν ένας εργαζόμενος εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου της οργανικής μονάδας, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιεί τον Προιστάμενό του, ο οποίος ενημερώνει αυθημερόν τον ορισμένο συντονιστή COVID-19 για τις περαιτέρω ενέργειες.
 • Αξιολόγηση από τον ΕΟΔΥ  και τον Ιατρό Εργασίας στους οποίους  θα αναφέρει ο συντονιστής και παροχή οδηγιών αν θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ και μετά από πόσα εικοσιτετράωρα.
 • Εν αναμονή του αποτελέσματος (εφόσον γίνει τεστ) , ο εργαζόμενος παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον.
 • Ανάλογα με την αξιολόγηση από τον Ιατρό Εργασίας, σε συνεργασία με τον συντονιστή διαχείρισης COVID-19 και τον ΕΟΔΥ, μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο της προσωρινής αναστολής εισόδου ατόμων στον στενό χώρο εργασίας του υπόπτου κρούσματος για ένα 24ωρο.
 • Σε κάθε περίπτωση γίνεται πολύ καλός αερισμός και σχολαστικός καθαρισμός του χώρου και απολύμανση των επιφανειών του χώρου του εργαζομένου με τη χρήση κατάλληλων μέσων προστασίας και ο χώρος επαναχρησιμοποιείται κανονικά

2.5 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΒΗΜΑΤΑ

2.5.1 ΕΑΝ ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΗΡΘΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ με επιβεβαιωμένο κρούσμα, χωρίς ο ίδιος να εμφανίζει συμπτώματα, παραμένει στο σπίτι για 14 μέρες και ενημερώνει αυθημερόν τον ορισμένο συντονιστή COVID-19 ο οποίος ειδοποιεί τον ΕΟΔΥ και τον Ιατρό Εργασίας. Ακολουθεί Αξιολόγηση από Ιατρό Εργασίας και παροχή οδηγιών αν θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ και μετά από πόσα εικοσιτετράωρα. Ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 της οργανικής μονάδας σε συνεργασία με τον Ιατρό Εργασία και τον ΕΟΔΥ κάνουν εκτίμηση κινδύνου και αποφασίζουν τα επιδημιολογικά μέτρα πρόληψης της διασποράς, όπως:

 • Προσωρινή αναστολή εισόδου ατόμων στον στενό χώρο εργασίας του υπόπτου κρούσματος για ένα 24ωρο. Ακολουθεί πολύ καλός αερισμός και σχολαστικός καθαρισμός του χώρου και απολύμανση των επιφανειών του χώρου του εργαζομένου με τη χρήση κατάλληλων μέσων προστασίας και ο χώρος επαναχρησιμοποιείται κανονικά
 • Επιμελής καθαρισμός των χώρων που κινήθηκε ο εργαζόμενος (ανελκυστήρες, σκάλες, διαδρόμους κλπ)

Γενικά η παραμονή του ύποπτου περιστατικού στο χώρο εργασίας θα πρέπει να είναι περιορισμένη, έτσι ώστε να αποφεύγονται η άσκοπη παραμονή του στο χώρο και οι πολλαπλές επαφές, που εγκυμονούν κινδύνους πιθανής διασποράς του ιού.

2.5.2 ΕΑΝ ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19 ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ :

 • Ενημερώνει τον άμεσο προϊστάμενο του και τον συντονιστή διαχείρισης COVID-19, φοράει μάσκα, αποχωρεί από τον χώρο εργασίας και παραμένει στο σπίτι του για ανάρρωση ή καλείται το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στον εγγύτερο υγειονομικό σχηματισμό.
 • Ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 ενημερώνει τον ΕΟΔΥ για, επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος (προσωπικού και επισκεπτών κλπ).
 • Μετά την αποχώρηση του ύποπτου κρούσματος από τον οργανισμό, ακολουθείται επιμελής καθαρισμός, εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες του χώρου όπου κινήθηκε ο εργαζόμενος με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας
 • Ιατρική αξιολόγηση (από εφημερεύον Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας ή από ιδιώτη θεράποντα ιατρό) και εν συνεχεία εφόσον απαιτείται επικοινωνία με τον Ιατρό Εργασίας και παροχή οδηγιών για το αν θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ και μετά από πόσα εικοσιτετράωρα.
 • Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο εργαζόμενος παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον (εφόσον η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία), σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, σύμφωνα με τον ακόλουθο σύνδεσμο (https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontidaypoptoy-kroysmatos-sto-spiti)* ενώ η οργανική μονάδα συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της.

2.5.2./1 ΕΑΝ ΤΟ ΜΟΡΙΑΚΟ ΤΕΣΤ ΓΙΑ SARS-COV-2 ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟ ΣΕ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ:

Ο εργαζόμενος ενημερώνει άμεσα τον συντονιστή διαχείρισης COVID-19 ο οποίος ενημερώνει τον ΕΟΔΥ και τον Γιατρό Εργασίας της οργανικής μονάδας και ακολουθεί ιχνηλάτηση των επαφών που είχε στην επιχείρηση, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας: (https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/03/covid-19- diaxeirisi-epafon.pdf) .

Χρόνος επιστροφής στην εργασία:

 • Ο εργαζόμενος με θετικό μοριακό τεστ μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και ύφεση των συμπτωμάτων του. Για την επάνοδο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ
 • Οι επαφές υψηλού κινδύνου του επιβεβαιωμένου κρούσματος θα απομακρυνθούν από τον χώρο εργασίας τους και να τεθούν σε καραντίνα για 14 ημέρες (https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-epafon-sto-spiti/ ).

2.5.2/2 ΕΑΝ ΤΟ ΜΟΡΙΑΚΟ ΤΕΣΤ SARS-COV-2 ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ:

 • Ο εργαζόμενος μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του.

2.6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΥΟ (2) ΕΠΙΒΑΙΒΕΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 14 ΗΜΕΡΩΝ.

Εφαρμόζονται οι οδηγίες όπως σε αντιμετώπιση μεμονωμένου κρούσματος. ΚΑΙ Ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 του οργανισμού επικοινωνεί με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) για συνδρομή στην επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου, εάν αυτή χρειαστεί, και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως φορέα υπεύθυνο για την ιχνηλάτηση των επαφών των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID19 σχετικά με την τυχόν αναστολή της λειτουργίας τμήματος ή τμημάτων ή όλου του Οργανισμού.

Εάν δεν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση:

Συνιστάται συνέχιση των καθημερινών δραστηριοτήτων με συνέπεια στη συστηματική εφαρμογή των μέτρων προστασίας.

Εάν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση (χωρίς τα δύο κρούσματα να έχουν οικογενειακή σχέση ή στενή επαφή μεταξύ τους εκτός του Οργανισμού):

 • Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των εργαζομένων από τον συντονιστή διαχείρισης COVID19 για εγρήγορση και έγκαιρη αναγνώριση ύποπτων περιστατικών
 • Ενίσχυση μέτρων στο εργασιακό περιβάλλον:
 • τήρηση αποστάσεων
 • υγιεινή χεριών
 • αναπνευστική υγιεινή
 • καθαριότητα περιβάλλοντος
 • Εκτίμηση κινδύνου και σύσταση για εργαστηριακό έλεγχο των στενών επαφών στον Οργανισμό.
 • Ανάλογα με τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής διερεύνησης και την εκτίμηση κινδύνου, θα αποφασιστεί το εύρος της εφαρμογής εργαστηριακού ελέγχου και των μέτρων αναστολής λειτουργίας του Οργανισμού.

2.7 ΣΥΡΡΟΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Όταν υπάρχουν τρία (3) ή περισσότερα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα (συμπτωματικά ή ασυμπτωματικά), σε διάστημα 14 ημερών, ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ προκειμένου να προβεί σε εκτίμηση κινδύνου σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως φορέα ιχνηλάτησης επαφών.

2.8 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Για τον τακτικό καθαρισμό επαγγελματικού χώρου συμβουλευτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: (https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metraprolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metra-katharismoy-kai-apolymanshsse-xwroys-kai-epifaneies )

Για την προστασία εργαζομένων που χρησιμοποιούν Μέσα Μαζικής Μεταφοράς συμβουλευτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: (https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metraprolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7011-kanones-ygieinhs-sta-mesa-mazikhsmetaforas )

 

ΚΕΦ.3 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

Με την υπ’αρίθ.752/5/11/2020 Απόφαση Δημάρχου ορίσθηκαν ως συντονιστές διαχείρισης περιστατικών που αφορούν στην υγειονομική κρίση του COVID-19 οι κάτωθι υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους:

 1. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΥ ΘΕΩΝΗ κλάδου ΠΕ/Α υπό την ιδιότητα της Δ/ντριας Διοικητικών Υπηρεσιών ως συντονίστρια για τα θέματα εντός του Δημοτικού Καταστήματος με αναπληρωτές τους : MΠΟΥΡΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ κλάδου ΠΕ/Α υπό την ιδιότητα της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών και τον ΜΠΑΒΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ κλάδου ΠΕ/Α υπάλληλο του Τμήματος Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.
 2. ΚΟΞΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ κλάδου ΠΕ/Α υπό την ιδιότητα του Δ/ντή ΚΕΠ , ως συντονιστή για τυχόν θέματα που θα ανακύψουν στα δύο ΚΕΠ του Δήμου μας, και αναπληρωτές αυτού ορίζονται οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων των ΚΕΠ, ήτοι ΚΑΡΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΔΕ/Α και ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΕ/Α.
 3. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ κλάδου ΔΕ/Α υπό την ιδιότητα του Προϊσταμένου Τμήματος κίνησης οχημάτων, για όλους τους εργαζόμενους στην υπηρεσία της καθαριότητας και για τους χώρους του αμαξοστασίου με αναπληρωτή του τον ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΔΕ/Α Προϊστάμενο του Τμήματος Καθαριότητας.
 4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ κλάδου ΤΕ/Α υπό την ιδιότητα της Προϊσταμένης του Τμήματος Πρόνοιας, Παιδείας και Κοινωνικής Αρωγής, με αναπληρώτρια αυτής την ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ κλάδου ΔΕ/Α, για τυχόν θέματα που ανακύψουν στην υπηρεσία που προΐσταται, εξ’ αιτίας του γεγονότος ότι δεν συστεγάζεται στο Δημοτικό Κατάστημα.
 5. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ κλάδου ΤΕ/Α υπό την ιδιότητα του Προϊσταμένου του Τμήματος του Δημοτικού Κοιμητηρίου, με αναπληρωτή του τον ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΔΕ/Α ,για τυχόν θέματα που ανακύψουν στην υπηρεσία που προΐσταται, εξ’ αιτίας του γεγονότος ότι δεν συστεγάζεται στο Δημοτικό Κατάστημα.
 6. ΣΧΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κλάδου ΔΕ/Α υπό την ιδιότητα του Προϊσταμένου του Τμήματος του Πρασίνου (για τα εξωτερικά συνεργεία πρασίνου) και του υπευθύνου των συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας( ελαιοχρωματιστές, σιδηρουργούς , ξυλουργούς ,ηλεκτρολόγους κ.α.), με αναπληρωτές του την ΚΩΝΤΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ κλάδου ΔΕ/Β για τα συνεργεία του πρασίνου και τον ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ ΔΗΜΗΤΡΗ κλάδου ΤΕ/Α για τα συνεργεία της Τεχνικής υπηρεσίας

Την εποπτεία των ως άνω συντονιστών θα ασκεί ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι αρμοδιότητες καθώς και το εύρος της εμπλοκής των συντονιστών διαχείρισης COVID- 19 αναφέρονται ενδελεχώς και ανά περίπτωση στο παρόν σχέδιο δράσης.

Επίσης απαραίτητο είναι να χρησιμοποιούν τους συνδέσμους που αναφέρονται στο παρόν προκειμένου να ενημερώνονται και να κατευθύνουν σε κάθε περίπτωση με ορθό τρόπο.

Είναι απαραίτητο να επισημάνουμε ότι οι υπάλληλοι θα αναφέρονται απευθείας και αμελλητί στον αρμόδιο για αυτούς, συντονιστή, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στις, κατά το σχετικό πρωτόκολλο, ενέργειες.

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ:

 • Ελέγχουν την πιστή τήρηση των γενικών και ειδικών κανόνων που αναφέρονται στο παρόν σχέδιο δράσης.
 • Επισημαίνουν στους υπαλλήλους της εποπτείας τους, τυχόν παραλείψεις ή λανθασμένες ενέργειες
 • Παρακολουθούν και καταγράφουν τα περιστατικά που τους αναφέρονται από τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών (στους οποίους αναφέρονται οι υπάλληλοι ) και δίνουν τις σχετικές κατευθύνσεις.
 • Ενημερώνουν για τυχόν νέα μέτρα
 • Παρακολουθούν και ενημερώνονται από τους σχετικούς συνδέσμους του ΥΠΕΣ και του ΕΟΔΥ προκειμένου να παρέχουν επικαιροποιημένες και ορθές κατευθύνσεις ανά περίπτωση.
 • Ενημερώνουν τον Ιατρό Εργασίας προκειμένου να ζητήσουν την άποψή του
 • Ενημερώνουν τον ΕΟΔΥ όταν απαιτείται και σε συνεργασία με τον τελευταίο προβαίνουν σε εκτίμηση κινδύνου και αποφασίζουν τα επιδημιολογικά μέτρα πρόληψης της διασποράς, ή ακολουθεί την ιχνηλάτηση των επαφών σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
 • Ελέγχουν την τήρηση του πρωτοκόλλου διαχείρισης όταν απαιτηθεί (απομόνωση υπαλλήλου, τυχόν επαφές του με άλλον υπάλληλο, απολύμανση του χώρου εργασίας του υπαλλήλου, την ασφαλή επιστροφή στην εργασία του)
 • Φροντίζουν για την τήρηση όποιων νέων μέτρων θα απαιτηθούν με νεότερες διατάξεις
 • Αναφέρονται μόνο στο Γενικό Γραμματέα για θέματα που άπτονται της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους ως συντονιστές.

Κοινοποιήσεις

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 3. Αυτοτελές Γραφείο Τύπου (για ανάρτηση του παρόντος στην ιστοσελίδα του Δήμου)
 4. Γραφεία Αντιδημάρχων
 5. Προϊστάμενους Δ/νσεων
 6. Προϊστάμενους Τμημάτων (με την εντολή να ενημερώσουν τους υπαλλήλους τους)
 7. Αυτοτελές Γραφείο Τύπου (για ανάρτηση του παρόντος στην ιστοσελίδα του Δήμου)
 8. Συλλόγους Εργαζομένων (για ενημέρωση των μελών τους)
 9. ΝΠΔΔ του Δήμου Παλαιού Φαλήρου
 10. Στους Συντονιστές και τους Αναπληρωτές

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙ:

 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Πάνος Καρούμπαλης
 2. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κων/νος Ιωαννίδης
 3. Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νόνη Σταυριανάκου

Πηγή
Author: Ευάγγελος Ρίζος

Previous Θέατρο Πορεία: Νέες Real time Live streaming μεταδόσεις -Ποιες παραστάσεις θα δούμε, πώς συνδεόμαστε | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr
Next ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Να κλείσει το κεντρικό κτήριο στη Συγγρού και να γίνουν τεστ